Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Carbonalive, s.r.o.,

IČO: 19066970, DIČ: CZ19066970, se sídlem Smetanova 511, 439 23 Lenešice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50150,

email: denisa.ticha@zivyuhlik.cz;tel. kontakt: +420734632041

 (dále jen “Provozovatel”)

 

pro uživatele webové stránky zivyuhlik.cz

a

 pro internetový obchod zivyuhlik.cz

 

(dále jen „VOP“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti při užívání služeb nabízených společnosti Carbonalive, s.r.o. uživatelům webové stránky zivyuhlik.cz (dále jen „Uživatelé“), a práva a povinnosti mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživateli jakožto kupujícími vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce www.zivyuhlik.cz nebo jiným distančním způsobem či mimo obchodní prostory Provozovatele (dále jen „Kupní smlouva“).
 2. Odchylná ustanovení sjednaná přímo v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

 

 

II. VÝKLAD POJMŮ

 1. Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod (tzv. e-shop) Provozovatele, který je provozován na webové stránce Provozovatele zivyuhlik.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu;
 2. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem jakožto prodávajícím a Uživatelem jakožto kupujícím distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce zivyuhlik.cz;
 3. Kupujícím se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem prostřednictvím internetového obchodu uzavřela Kupní smlouvy;
 4. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 5. Provozovatelem se rozumí společnost Carbonalive, s.r.o., IČO: 19066970, se sídlem Smetanova 511, 439 23 Lenešice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50150, jakožto provozovatel webové stránky zivyuhlik.cz, a osoba prodávající zboží a služby v Internetovém obchodu;
 6. Registrovaným uživatelem se rozumí Uživatel zaregistrovaný na portálu zivyuhlik.cz;
 7. Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která navštíví Internetový obchod;
 8. Webovým rozhraním se rozumí rozhraní webové stránky zivyuhlik.cz, na kterém je provozován Internetový obchod;
 9. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 10. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 11. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 12. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 13. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 14. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 15. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 16. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

 • REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Objednávku zboží a služeb v Internetovém obchodě je oprávněna učinit každá fyzická nebo právnická osoba, která je právně způsobilá k uzavření Kupní smlouvy. K objednávce a koupi zboží a služeb na Internetovém obchodu není třeba registrace Uživatele.
  2. Uživatel je oprávněn pro účely usnadnění nákupu a čerpání výhod Registrovaných uživatelů (pokud Provozovatel takové výhody poskytuje a výhody zveřejní) provést v Internetovém obchodě registraci prostřednictvím registračního formuláře. Pro účely úspěšné registrace je nezbytné v registračním formuláři vyplnit všechny povinné údaje, jinak Uživateli nebude umožněno úplnou registraci dokončit.
  3. Uživatel je povinen v registračním formuláři, ale také v objednávce podle čl. IV. těchto VOP, uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí. 
  4. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je Uživatel povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli změnou údajů v uživatelském profilu.
  5. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je Provozovatel oprávněn podle svého uvážení buď registraci Uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. Obdobně je Provozovatel oprávněn účet zrušit v případě, že se Registrovaný uživatel do svého účtu nepřihlásil v posledních 12 kalendářních měsících.
  6. Uživatel je oprávněn kdykoliv žádat o zrušení uživatelského profilu.

 

III. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ A SLUŽEB

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obsahuje základní informace o nabízeném zboží a službách, termínu dodání, ceně a nákladech za dopravu. Ceny uvedené na webu jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Ceny zboží a služeb jsou platné v okamžiku odeslání objednávky s výjimkou zrušení ze strany Provozovatele za podmínek těchto VOP.
 4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním vybraného zboží jsou uvedeny v sekci "Nákupní košík<Doprava & Platba", přičemž tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady za dopravu se mohou lišit podle způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si Kupující volí dle aktuálního ceníku, který je dostupným v sekci " Nákupní košík<Doprava & Platba".
 5. Objednávku nabízeného zboží lze učinit prostřednictvím objednávkového formuláře v sekci "Nákupní košík". V rámci této objednávky Uživatel vybírá způsob dopravy a platby objednávaného zboží a služeb. V rámci objednávky je nezbytné, aby Kupující sdělil kontaktní údaje pro účely potvrzení objednávky a dodání zboží. Provozovatel neakceptuje žádné jiné způsoby dopravy a platební metody než ty, které jsou uvedeny v sekci " Nákupní košík<Doprava & Platba" a jsou dostupné v sekci “Nákupní košík”, není-li s Provozovatelem sjednáno jinak. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly mít za následek, že by se Kupující pokusil zaplatit jiným způsobem.
 6. Objednávku může Kupující učinit také prostřednictvím e-mailu Provozovatele. V případě telefonické objednávky na tel +420734632041. Provozovatel zašle Kupujícímu shrnutí telefonické objednávky, v takovém případě je objednávka Kupujícím učiněna až v okamžiku e-mailového potvrzení shrnuté objednávky ze strany Kupujícího.
 7. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je osobou plně způsobilou k uzavření Kupní smlouvy, a že byl seznámen s těmito VOP.  Učiněním objednávky se Kupující zavazuje k provedení platby kupní ceny.
 8. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem jejího připsání na účet Provozovatele.
 9. Bez ohledu na způsob provedení objednávky je Kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy Provozovatel Kupujícímu potvrdí objednávku. Objednávka je Kupujícímu potvrzena e-mailem na kontaktní údaj, který Kupující v rámci objednávkového formuláře uvedl.
 10. Kupující zaplatí Provozovateli kupní cenu zboží a služeb společně s náklady na dopravné a balné ve smluvené výši, není-li výslovně uvedeno jinak.
 11. Zboží je Provozovatelem dodáno ve lhůtě uvedené na Webovém rozhraní vztahujícího se k danému zboží. Není-li tato lhůta uvedena nebo s Kupujícím sjednána, Provozovatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží po zaplacení celé kupní ceny zboží a převzetí zboží dopravcem k přepravě (resp. v okamžiku osobního převzetí), podle toho, která skutečnost nastane později.
 13. Až do okamžiku, kdy Provozovatel zajistí dopravu zboží, je Kupující oprávněn objednávku zrušit, a to telefonicky (+420 734632041) nebo e-mailem (denisa.ticha@zivyuhlik.cz). Provozovatel je oprávněn objednávku zrušit, pokud Kupujícím uvedené fakturační údaje nejsou správné, fakturační údaje nelze ověřit, cena objednaného zboží byla zjevně chybná (tj. pokud se cena zjevně liší od ceny obvyklé), pokud zboží se již nevyrábí, nedodává, nastaly dlouhodobé výpadky zboží nebo dodavatel výrazně změnil cenu zboží. V takovém případě Provozovatel Kupujícího neprodleně informuje.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě v Kupní smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou v Kupní smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Celková cena je konečná.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Kupní smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

  a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 15 dní po uzavření Kupní smlouvy.
  b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 15 dní po uzavření Kupní smlouvy.
  c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

 4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Fakturu standardně nepřikládáme fyzicky ke Zboží, je pro Vás dostupná v Uživatelském úču.
 5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

V. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 1. Pokud na Webovém rozhraní není u konkrétního Zboží uvedeno jinak, Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 14 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  a) Osobní odběr na našem skladu (viz sekce „Doprava a platba“ v záhlaví webu);
  b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
  c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, Zásilkovna;
 2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI. Odst. 3. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 20 % z ceny zboží. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI. Odst. 3. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
  a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

VI. PRÁVA SPOTŘEBITELE – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že Kupující jako fyzická osoba, která smlouvu uzavřela mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá Kupní smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu nebo jiným distančním způsobem či mimo obchodní prostory Provozovatele, má jakožto spotřebitel následující práva:

 1. Spotřebitel je oprávněn částečně nebo úplně odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím (§ 1829 Občanského zákoníku). V této lhůtě je nezbytné Provozovateli jednoznačně oznámit odstoupení od smlouvy a zboží vrátit Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Vzor odstoupení naleznete níže jako přílohu k těmto VOP.
 2. Odstoupení je možné učinit telefonicky (nezbytné sdělit číslo objednávky), písemně na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu (denisa.ticha@zivyuhlik.cz). Provozovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, nejdříve však po doručení vráceného zboží. Kupující v případě úplného odstoupení od Kupní smlouvy má rovněž nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží, maximálně však za cenu nejlevnější nabízené přepravy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.
 3. Provozovatel informuje Kupující, že odstoupit od smlouvy nelze v případě dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a zboží, které bylo upraveno Provozovatelem podle přání Kupujícího. Takovým zbožím dodaným v uzavřeném obalu je i produkt Živý uhlík. Odstoupit od Kupní smlouvy lze jen v případě vrácení uzavřené obalu tohoto produktu. Zbožím upraveným podle přání Kupujícího je “Jídelníček pro koně na míru“.
 4. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, použito nad rámec určení nebo i částečně spotřebováno, vzniká Provozovateli vůči Kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. V případě, že se zboží stane neprodejné, může být nárok na náhradu škody jednostranně započten proti nároku Kupujícího.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Při převzetí zásilky je Kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné vady nahlásit Provozovateli.
 3. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním zboží Provozovatelem dopravci nebo osobním předáním Kupujícímu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu v případě dodání poškozené zásilky. V takovém případě kupující, který poškozenou zásilku převzal je oprávněn obrátit se s nárokem na dopravce v rámci reklamace.
 4. Provozovatel odpovídá Kupujícímu za to, že zboží:
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Provozovatel souhlasil, a
  c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 5. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Provozovatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. 
 7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku používání v rozporu s návodem k použití, vady vzniklé mechanickým poškozením nebo přírodními živly. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující je oprávněn práva z odpovědnosti za vady zboží uplatnit písemně na adresu sídla Provozovatele: Carbonalive, s.r.o., Smetanova 511, 439 23 Lenešice, nebo e-mailem (denisa.ticha@zivyuhlik.cz).
 9. Provozovatel vyřizuje reklamace ve lhůtě 30 dní.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Provozovatele.
 11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení podstatné vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení podstatné vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle odst. 10.

 

VIII. VYŠŠÍ MOC

 1. Provozovatel neodpovídá za nesplnění svých povinností po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po Provozovateli nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností v důsledku vyšší moci předešel.
 2. Za vyšší moc je podle těchto VOP považována každá událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje plnění jeho závazků a kterou nebylo možno předvídat. Za vyšší moc se z hlediska těchto VOP považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Provozovatele.
 3. Za vyšší moc se taktéž považuje nedostupnost a nefunkčnost internetového připojení nezaviněných Provozovatelem nebo jiných kritických částí infrastruktury nezbytných pro poskytnutí služby ze strany Provozovatele.

 

IX. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. V případě stížností se prosím obraťte přímo na Provozovatele telefonicky (+420 734632041) nebo písemně na adresu sídla Provozovatele či e-mailem (denisa.ticha@zivyuhlik.cz).
 2. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (internetové stránky: https://www.coi.cz/).
 3. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné použít platformu pro řešení sporů on-line: adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  3. Smlouvy, VOP a právní vztahy z nich vyplývající, stejně tak případné spory z těchto právních vztahů vzniklé, se řídí českým právním řádem.
  4. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na webové stránce zivyuhlik.cz v sekci “Obchodní podmínky“. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na portálu, nestanoví-li Provozovatel termín pozdější. Nové znění VOP se nevztahuje na již uzavřené smlouvy.
  5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.04.2023

 

                                 

Příloha: Vzor odstoupení od smlouvy

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Já,                   _____________________________,

dat. nar.           ____________________,

bytem               __________________________________________________,

 

č. bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:  _________________/__________,

 

tímto v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstupuji od smlouvy uzavřené dne ______________________, na základě které jsem od společnosti Carbonalive, s.r.o., IČO: 19066970, se sídlem Smetanova 511, 439 23 Lenešice, zakoupil:

 

specifikace zboží:   __________________________________________________________;

 

číslo objednávky:  ___________________________________________________________;

 

 

Důvodem mého odstoupení od smlouvy je (uvedení důvodu je dobrovolné):

 

_________________________________________________________________________________.

 

 

V _________________ dne ________________

 

 

__________________________

podpis

 

 

Zpět do obchodu